CONTAINER
Model de contenidor dissenyat per l'enmagatzematge i transport de mercaderíes irregulars que no guardin estabilitat per sí mateixes. Totalment desmuntable, es subministra opcionalment amb paleta de fusta o bé metàl·lica. Apilable fins a 5 alçades. Resistència de càrrega per unitat 1.000 Kgf. Acabat superficial pintura o bé zincat electrol·lític brillant. CONTAINER
CONTAINER CONTAINER
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com