CONTENIDOR SEGURETAT
Gran aplicació en la manipulació i protecció de mercaderíes valuoses. Acabat superficial pintura. CONTENIDOR SEGURETAT
CONTENIDOR SEGURETAT CONTENIDOR SEGURETAT
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com